Με το ακρωνύμιο SLD (specidic learning disorders) στον αγγλόφωνο κόσμο, DSA στην Ιταλία και σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες και ΕΜΔ στην Ελλάδα διακρίνονται όλες εκείνες οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όπως η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσαριθμησία και η δυσορθογραφία. Αυτού του είδους οι διαταραχές αποτέλεσαν αντικείμενο λεπτομερών μελετών αρκετά πρόσφατα, σε αντίθεση με την «αναπηρία» (disability) καθώς εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες πτυχές της ζωής του ατόμου.

  Οι στόχοι του προγράμματος «TIDE» είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ερευνητική διαδικασία σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες που θα στοχεύσει σε:
 • Καταγραφή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • Καταγραφή του ποσοστού των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πραγματοποίησαν εγγραφή στο πανεπιστήμιο ή παρακολούθησαν δευτεροβάθμια ή επαγγελματική εκπαίδευση σε σύγκριση με τα δεδομένα που αφορούν τους μαθητές χωρίς αναπηρία για να εντοπισθεί εάν υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκπαίδευση για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
 1. Χαρτογράφηση των δομών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Επίτευξη και ανάλυση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Συλλογή καλών πρακτικών των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Δημιουργία πλέγματος που να καλύπτει τα δεδομένα που συλλέγονται στην έρευνα για να επιτευχθεί η υλοποίηση ενός εργαλείου που θα εφαρμοσθεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης μετά την υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης.
 1. Εφαρμογή ενός ομοιογενούς εργαλείου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία, πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θα επιτρέπει την ευκολότερη μετάβαση από ένα σχολείο διαφόρων τύπων και επιπέδων. Δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών και δημιουργίας εργαλείου σε όλες τις γλώσσες των εμπλεκόμενων χωρών.
 2. Δοκιμές προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν με δραστηριότητες που εμπλέκουν τόσο εκπαιδευτικούς όσο και τεχνικούς σε διακρατικό επίπεδο.
 3. Εφαρμογή του τελικού μοντέλου του εργαλείου
 4. Στο τέλος αυτής της φάσης θα διοργανωθεί μια εκδήλωση σε κάθε χώρα εταίρο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τα νέα εργαλεία
 5. Τελική διάσκεψη στη Μόντενα για τη διάδοση και την προβολή όλων των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Ο αριθμός των ατόμων που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες είναι περίπου 400, ενώ οι τελικοί δικαιούχοι (μαθητές, πανεπιστήμια και ιδρύματα κατάρτισης) θα είναι περίπου 10.000.

 

PARTNERS

UNIMORE – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Ιδρυθέντα το 1176, το Πανεπιστήμιο της Modena και της Reggio Emilia (UNIMORE) είναι από τα παλαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου και από τα πρώτα ιταλικά πανεπιστήμια που διακρίθηκαν για την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας από το 2007.

Το UNIMORE είναι ένα δικτυακό σχολείο που βρίσκεται στις πόλεις των περιοχών Modena και Reggio Emilia. Περιλαμβάνει περίπου 20000 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων 3500 μεταπτυχιακών φοιτητών, 900 μελών ΔΕΠ, 8 σχολών διδακτορικών σπουδών. Έχει πάνω από 300 διεθνή προγράμματα ανταλλαγής και προγράμματα συνεργασίας για να ενθαρρύνει τους μαθητές και τους ερευνητές να αλληλοεπιδρούν ενεργά σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανθρωπιστικών Επιστημών (DESU) ενθαρρύνει τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημολογικού πλαισίου που έχει ως τελικό ορίζοντα τη μελέτη του ατόμου και της κοινωνίας.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος ενθαρρύνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι οποίες νοούνται με ευρεία έννοια και τοποθετούνται σταθερά στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στο τριετές Bachelor of Science στην Εκπαίδευση, το Master of Science στην Εκπαιδευτική Επιστήμη και το πενταετές κύκλο σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους μελλοντικούς δασκάλους του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου.

Η ίδια η δομή αυτών των μαθημάτων, όπως αντικατοπτρίζεται στις σχετικές διδασκαλίες, απαιτεί συνεχή πειραματισμό των συσχετισμών μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Πολύ σημαντική είναι επίσης η παρουσία του Τμήματος στην περιοχή, η οποία πραγματοποιείται μέσω συστηματικών συνεργασιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ερευνηθούν και να αναπτυχθούν οι βέλτιστες πρακτικές που συνεχίζουν την παράδοση αριστείας στο πλαίσιο αυτό που χαρακτηρίζει την περιοχή Modena και Reggio Emilia.

 

ForModena – Formazione Professionale per i Territori Modenesi Soc. Cons. a R.L.

Το ForModena είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός διαπιστευμένος από την Περιφέρεια της Emilia Romagna (Ιταλία), ο οποίος κατά το έτος 2013 εξελίχθηκε από την Modena Formazione Srl, συγκεντρώνοντας άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιας συμμετοχής στην επαρχία Modena, Carpi Formazione και IRIDE Formazione, σε μία κοινοπραξία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συγκεντρώθηκε  στην πόλη Modena (μερίδιο 56%), από άλλους δήμους της περιφέρειας και από την Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας και Νοσοκομείων.

 Η ForModena σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων ατόμων και οργανισμών. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης είναι οι πολιτικές ευημερίας, η επαγγελματική  κατάρτιση, οι δεξιότητες για τους παραγωγικούς τομείς / περιοχές, η κατάρτιση για τη Δημόσια Διοίκηση και τα ειδικά προγράμματα όπως και η υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, οι παρεμβάσεις για την υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών.

Η ForModena διατηρεί τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που έχει πιστοποιηθεί από την Emilia Romagna για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζοντας την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση επίσης για τους χρήστες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το 2004 (DG no. 778/04 and 1001/04 DG. Cod. Org. 946).

 

European Office, Vienna Board of Education

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Βιέννης ιδρύθηκε το 1922 και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία περίπου 700 σχολείων – πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – στη βιεννέζικη μητρόπολη. Επομένως, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Βιέννης είναι ο επίσημος φορέας που είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και τη σχολική φοίτηση όλων των μαθητών ηλικίας 6 έως 19 ετών που ζουν στην επαρχία της Βιέννης, την  πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Αφενός,  το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Βιέννης έχει ευθύνη να λογοδοτήσει έναντι του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και, αφετέρου έναντι της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής επαρχίας της Βιέννης.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο (EUB) ανήκει στο προεδρικό τμήμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Βιέννης και χωρίζεται σε δύο τμήματα. Πρώτον, το τμήμα ξένων γλωσσών στοχεύει στην καινοτομία και την ανάπτυξη της σύγχρονης εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία της Βιέννης. Το γραφείο μας συντονίζει την απασχόληση όλων των, ομιλούντων των ξένων γλωσσών ως μητρική, καθηγητών  στη Βιέννη και παρέχει υποστήριξη σε όλες τις πρωτοβουλίες σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

«Το όνομα είναι ένας οιωνός» (Nome nest omen): Το Ευρωπαϊκό Γραφείο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εποπτεία ενός ευρέος φάσματος πρωτοβουλιών εκμάθησης γλωσσών, καθώς και έργων που στοχεύουν σε αυξημένη έκθεση και κατανόηση της ευρωπαϊκής διάστασης. Είναι επίσης το σημείο επαφής για τις διεθνείς και ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

 

Goldsmiths – University of London

Στο Goldsmiths, είμαστε παθιασμένοι με τη δημιουργία της γνώσης του μέλλοντος, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτόμες προοπτικές για να δημιουργήσουμε ένα μέρος όπου οι ιδέες μπορούν να ευδοκιμήσουν. Οι πανεπιστημιακοί μας εργάζονται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, σε 19 τμήματα, κέντρα και ινστιτούτα, αναπτύσσοντας νέες προσεγγίσεις σε ερευνητικά θέματα.

Αυτή η διεπιστημονική και δημιουργική προοπτική μας βοήθησε να γίνουμε ηγέτες σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, με αναγνωρισμένα ερευνητικά αποτελέσματα που αμφισβητούν παλαιές ιδέες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κόσμου στον οποίο ζούμε. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στη δημιουργία γνώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:

Έξι επιστημονικές περιοχές στην ελίτ του κόσμου (QS World University Rankings by subject 2016)

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της έρευνας από τους ακαδημαϊκούς μας χαρακτηρίζονται ως «κορυφαία στον κόσμο» ή «διεθνώς εξαιρετικά» (Research Excellence Framework 2014)

Στα κορυφαία 25 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου για την ποιότητα της έρευνας μας (Research Assessment Exercise 2014)

Η ποικιλόμορφη και ευημερούσα διεθνής κοινότητα ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών επωφελείται από την τοποθεσία μας, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της παγκόσμιας πόλης του Λονδίνου. Αγκαλιάζοντας τον παγκόσμιο πολίτη, ανοίγουμε ευκαιρίες και δίκτυα ανά τον κόσμο και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας στο ταξίδι.

 

National and Kapodistrian University of Athens

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη με φοιτητικό σώμα περίπου 125.000 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και πάνω από 2.000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού. Η ερευνητική αποστολή του ΕΚΠΑ είναι πολύ σημαντική και αλληλένδετη με την εκπαιδευτική του. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚΠΑ είναι πλούσιες, πολυεπίπεδες, συχνά καινοτόμες και διεθνώς αναγνωρισμένες. Η ερευνητική εργασία που διεξάγεται καλύπτει τους τομείς της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας. Το Εργαστήριό μας, το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης, μέρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του  ΕΚΠΑ, ιδρύθηκε το 2003. Η έρευνά μας καλύπτει θέματα στον ευρύτερο τομέα της εκπαιδευτικής και γνωστικής νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Μελετάμε τις ψυχοφυσιολογικές βάσεις των συναισθηματικών και γνωστικών λειτουργιών, με επίκεντρο τα παιδιά και τους εφήβους. Μας ενδιαφέρει τόσο η τυπική όσο και η άτυπη ανάπτυξη. Επιπλέον, ερευνούμε τους ψυχοφυσιολογικούς μηχανισμούς των μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσκολίες ανάγνωσης ή μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Επιπλέον, μελετάμε παράγοντες που σχετίζονται με τις αναπηρίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπτύσσουμε παρεμβάσεις για ειδική εκπαίδευση.